Titlul proiectului: Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevantă pentru piața muncii

Program Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe – Apel 380 Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat

 • Solicitant – UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI
 • Partener 1 – AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CLUJ
 • Partener 2 – UNIUNEA SINDICALĂ TERITORIALĂ CARTEL ALFA – FILIALA CLUJ

Durata proiectului: 36 de luni.

 ANUNȚ

DESCHIDEREA COMPETIȚIEI DE BURSE DOCTORALE ȘI POSTDOCTORALE PENTRU ANTREPRENORIAT DIN CADRUL PROIECTULUI POCU/380/6/13/124146 – Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevantă pentru piața muncii

Perioada de depunere a dosarelor de candidatură pentru selecția în grupul țintă al proiectului este 2 – 13 martie 2020
Înscrierea are loc la Facultatea de Drept (str. Avram Iancu, nr.11), et. 3, cam. 315, interval orar 09,00 – 16,00.

Pentru a fi eligibilepersoanele din grupul țintă formate din doctoranzi și  cercetători post-doctorat trebuie să îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții:

 • Au domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect.
 • Sunt înmatriculați ca doctoranzi în anul doi la studii doctorale (la instituțiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect) sau sunt post-doctoranzi, la instituțiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect.
 • Pe parcursul perioadei de participare la activitățile proiectului trebuie să facă dovada participării la un program de învățare antreprenorială cu componentă practică si la un program de consiliere profesională.
  • Doctoranzii trebuie să prezinte un document justificativ pentru înmatricularea la studii universitare de doctorat pentru unul dintre domeniile prioritare ale domeniilor prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific și comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020, care sunt înmatriculați in ultimii doi ani terminali ai programului de studii doctorale. Sprijinul acordat prin FSE va fi direcționat doar către doctoranzii și cercetătorii post-doctorat care își înscriu cercetările domeniilor prioritare (Conform prevederilor OM MEN nr. 5376/19.10.2017) ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014- 2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific și comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020: BIOECONOMIA; TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR, SPAŢIU ȘI SECURITATE; ENERGIE, MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE; ECO-NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE AVANSATE.
  • Cercetătorii post-doctorat selectați ca grup țintă trebuie să dețină titlul științific de doctor, obținut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral. La data selecției ca grup țintă, cercetătorii care au obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare.

Sprijin financiar va fi acordat unui număr de 110 tineri cercetători – 70 doctoranzi din ultimii doi ani de studii și 40 cercetători post-doctorali care au obținut titlul de doctor în ultimii 5 ani pentru formarea de competențe antreprenoriale, de competente transversale, consiliere și orientare, mobilitate transnațională (stagii și conferințe) și publicare.

 • Cercetările grupului țintă trebuie să fie în anul doi și facă parte din domeniul științelor umaniste (din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau cu potențial de creștere din SNC, cu prioritate pentru domeniile: Istorie, Relații Internaționale și Studii Europene, Drept, Teatru și artele spectacolului, Cinematografie și media dar fără a exclude celelalte domenii).

Pentru selecția GT se vor organiza 2 sau 3 procese de selecție în urma cărora se vor constitui 3 grupe de formare după cum urmează (orientativ):

 • Grupa 1 – 25 doctoranzi si 15 post-doctoranzi (în desfășurare)
 • Grupa 2 – 23 doctoranzi si 12 post-doctoranzi (competiție deschisă martie 2020)
 • Grupa 3 – 22 doctoranzi si 13 post-doctoranzi

Distribuția locurilor pe Școlile doctorale este conform tabelului de mai jos:

Școala doctorală

Grupa 2 Doctoranzi

Grupa 2 Postdoctoranzi

Drept

2

1

Paradigma europeană

3

2

Relații internaționale și studii de securitate

3

3

Teatru și Film

4

2

Istorie. Civilizație. Cultură

8

5

Studii de populație și istoria minorităților

3

1

TOTAL

23

14

 Perioada de desfășurare a competiției

2 martie – 13 martie 2020

În cadrul contractelor de studii încheiate cu doctoranzii/cercetătorii post-doctorat vor fi introduse prevederi clare cu privire la obligativitatea realizării indicatorilor de program POCU 2014-2020, fiind avute în vedere următoarele:

 • Pentru 30% dintre doctoranzi/post-doctoranzi care la dobândirea calității de participanți nu au un loc de muncă, la finalizarea proiectului se va face dovada angajării, inclusiv prin promovare pe un post de nivel superior (sau, după caz, în perioada de sustenabilitate a proiectului, dar nu mai târziu de 1 an de la obținerea titlului științific de doctor).
 • Pentru 30% dintre doctoranzi/post-doctoranzi la finalul proiectului se va face dovada faptului că urmează studii/cursuri de formare, în sprijinul valorizării rezultatelor studiilor doctorale/postdoctorale.
 • 80% dintre doctoranzi/post-doctoranzi din grupul țintă vor obține titlul de doctor si respectiv, vor termina studii postdoctoralepână la finalizarea proiectului (sau, după caz, în perioada de sustenabilitate a proiectului, dar nu mai târziu de 3 ani de la finalizarea implementării acestuia pentru studenții doctoranzi, respectiv 1 an pentru cercetătorii post-doctorat).

IMPORTANT: Bursa doctorand antreprenor, se va putea acorda și acelor studenți care primesc deja bursa doctorală de la bugetul de stat, această bursă cofinanțată din POCU 2014-2020 fiind o formă de stimulare a competențelor antreprenoriale, respectiv a angajabilității absolvenților de studii doctorale/postdoctorale.

La finalizarea programului antreprenorial, studenții doctoranzi și cercetătorii post-doctorat din grupul țintă vor prezenta un plan de afaceri/sustenabilitate post-studii în domeniul specializării doctorale/postdoctorale realizate, validat de către o comisie mixtă constituită din reprezentanți ai cadrelor didactice universitare și angajatorilor.

Organizarea și desfășurarea procesului de selecție și validare a grupului țintă

 • Calendar pentru Grupa II:

Afișarea anunțului de selecție

2 martie 2020

Primirea dosarelor

2 martie-13 martie 2020

Organizarea interviului

16-18 martie 2020

Contestații 

19-20 martie 2020

Rezolvarea contestațiilor

23 matie 2020

Rezultate finale

23 martie 2020

Documente despre proiect